Wat is het WGC de Central?

 

Wat is het WGC de Central?

 

In het Wijkgezondheidscentrum de Central kan je terecht als je ziek bent. We hebben daarnaast ook een gezondheidswerking. Ben je ziek en wil je steun vinden om te genezen, klop dan aan bij ons enthousiaste team van artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Dit zorgteam, waarin ook de maatschappelijk werkster haar plaats heeft, geeft jou en al onze andere patiënten haar volle aandacht voor het verbeteren van je lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid. De artsen verwijzen je door naar specialisten als de basiszorgen niet voldoende zijn om je te genezen. Voor voedingsadvies kan je terecht bij de diëtiste. Voor bewegingsadvies kan je terecht bij de bewegingscoach. De Central werkt, zoals alle wijkgezondheidscentra in Vlaanderen, met het systeem van forfaitaire betaling. Dit betekent dat elke patiënt een contract onderschrijft met ons centrum. De Central garandeert de medische zorg door het zorgteam. De raadplegingen voor de patiënten worden dan kosteloos doordat er een rechtstreekse afrekening is tussen de mutualiteit van de patiënt en de Central. De patiënt verbindt zich er toe naar het wijkgezondheidscentrum te komen. Na de openingsuren kan de dokter van wacht geconsulteerd worden. De kosten worden dan via de Central vergoed.

 

Ons team

 

Geschiedenis

 

De eerste wijkgezondheidscentra in Vlaanderen werden opgestart midden jaren ’70. Aan de basis van de opstart in Vlaanderen lagen enkele kritische huisartsen in opleiding, die actief waren binnen allerlei socio-medicale werkgroepen. Deze artsen wensten hun beroep meer dienstbaar te maken aan de noden en behoeften van de samenleving, vooral voor diegenen die het moeilijk hebben om mee te tellen.

Studiegroepen gingen aan de slag en formuleerden het concept “wijkgezondheidscentrum” als een mogelijk alternatief voor een zinvolle en professionele toekomst.
Laagdrempeligheid en toegankelijkheid werden belangrijke uitgangspunten. Om deze zorgtoegankelijkheid te realiseren werd op het einde van de jaren ’70 een Vlaamse Vereniging voor Forfaitaire Geneeskunde opgericht zodat men kon loskomen van de betaling per prestatie.

De meeste wijkgezondheidscentra startten als initiatieven van gemotiveerde huisartsen en andere hulpverleners. In de laatste jaren lagen ook impulsen uit het welzijnsveld aan de basis van de oprichting van nieuwe centra.

Buurtgezondheidscentrum De Restèl in Alken, een initiatief gestart vanuit “Wereldscholen Alken”, opende de deuren in 1976 en was het eerste Vlaamse wijkgezondheidscentrum. Dit initiatief werd door allerlei andere initiatieven in Vlaanderen gevolgd. In de Leuvense regio opende het eerste centrum haar deuren in 1995, wijkgezondheidscentrum de Ridderbuurt. In 2004 opende het Wijkgezondheidscentrum de Central zijn deuren.

 

Op dit ogenblik werken alle Vlaamse wijkgezondheidscentra in het forfaitair betalingssysteem. Eind 2011 bedroeg het aantal patiënten in de wijkgezondheidscentra 53.000.
De wijkgezondheidscentra hebben zich verenigd binnen De Vereniging van Wijkgezondheidscentra (VWGC). Deze vereniging overkoepelt alle Vlaamse wijkgezondheidscentra en formuleert in haar beleidsplan 2010-2015 volgende strategische doelstellingen:

  • professionalisering en kwaliteitsbevordering van de wijkgezondheidscentra op de domeinen zorgconcept, zorgaanbod en organisatiemanagement,
  • verhogen van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor patiënten in Vlaanderen en Brussel en sectorontwikkeling door het stimuleren van nieuwe wijkgezondheidscentra,
  • ontwikkeling en opvolging van de toepassing van het concept wijkgezondheidscentrum en het uitdragen en zichtbaar maken ervan in het gezondheidslandschap,
  • vertegenwoordiging van de leden en belangenbehartiging van de sector (inclusief patiënten) op de domeinen van financiën, politiek en werkgeversmaterie,
  • beleidsbeïnvloeding met het oog op het realiseren van de doelstellingen,
  • ontwikkelen van een organisatiemodel voor de VWGC, aangepast aan haar omgeving en doelstellingen.

Meer info: www.vwgc.be

 

Een wijkgezondheidscentrum werkt volgens 11 criteria

 

 

1. Multidisciplinaire samenwerking onder één dak

Een wijkgezondheidscentrum heeft als minimuminvulling een huisarts, een verpleegkundige en een derde discipline die of een bijkomende RIZIV-discipline op de eerste lijn is, of gezondheidspromotie of maatschappelijk werk. Een wijkgezondheidscentrum organiseert op structurele wijze een multidisciplinair overleg.

 

2. Gemeenschapsgerichte werking

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot het individu en de gemeenschap en participeert actief aan een gezondheidsbeleid in de wijk of het werkingsgebied. In samenwerking met relevante partners neemt het wijkgezondheidscentrum initiatieven om er gezondheidsbehoeften te detecteren en aan te pakken.

 

3. Territoriale werking

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot een duidelijk afgebakend geografisch werkgebied. Dit kan een wijk of een gemeente zijn. Als enige voorwaarde voor een inschrijving van een patiënt geldt zijn/haar verblijfplaats.

 

4. Structurele samenwerkingsverbanden

Een wijkgezondheidscentrum werkt actief samen met lokale en regionale (beleids)partners op de domeinen van gezondheid en welzijn. Een wijkgezondheidscentrum streeft naar een structurele samenwerking met de actoren die ertoe bijdragen een gepast antwoord te bieden aan de zorgnood van de patiënten en wijkbewoners.

 

5. Ziektepreventie en gezondheidsbevordering

Een wijkgezondheidscentrum heeft een aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie gericht op de ingeschreven patiënten, dat zo mogelijk gebaseerd is op evidencebasedmedicine en op een planmatige manier wordt georganiseerd. Daarnaast werkt een wijkgezondheidscentrum aan gezondheidsbevordering bij de eigen patiëntenpopulatie en de lokale gemeenschap, met het oog op het versterken en bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten en wijkbewoners.

 

6. Integrale zorgverlening

Een wijkgezondheidscentrum besteedt in zijn werking uitdrukkelijk en proactief aandacht aan zowel lichamelijke, psychische als sociale componenten van gezondheid.

 

7. Toegankelijkheid

Een wijkgezondheidscentrum werkt bij voorkeur met het forfaitaire betalingssysteem of werkt met een andere betalingsregeling waardoor de financiële toegankelijkheid bevorderd wordt. Een wijkgezondheidscentrum ziet toe op een toereikende fysieke toegankelijkheid en staat open voor iedereen, ongeacht zijn/haar culturele, sociale of politieke achtergrond. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan het wegnemen van drempels die de toegankelijkheid van het centrum kunnen verminderen. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan manieren om patiënten en wijkbewoners te betrekken bij zijn werking.

 

8. Continuïteit

Een wijkgezondheidscentrum biedt een beschikbaarheid van de eigen zorgverstrekkers gedurende minimum 10u per werkdag. Per patiënt wordt een multidisciplinair dossier bijgehouden, samengesteld door de medische, paramedische en maatschappelijke disciplines.

 

9. Kwaliteit

Een wijkgezondheidscentrum levert aantoonbare inspanningen om de kwaliteit van de patiëntenzorg en praktijkorganisatie te optimaliseren en te evalueren.

 

10. Organisatievorm

Een wijkgezondheidscentrum organiseert zich als niet winstgevende organisatie.  In de Algemene Vergadering is een personeelsvertegenwoordiging die stemgerechtigd is opgenomen. Een vertegenwoordiging van het personeel wordt actief betrokken bij de besluitvorming in de Raad van Bestuur.

 

11. Onafhankelijkheid en pluralisme

Een wijkgezondheidscentrum is onafhankelijk, pluralistisch,onverzuild en niet gebonden aan een politieke partij.

nbsp;