Wat is een wijkgezondheidscentrum?

  

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken onder één dak.

Alle zorgverleners werken met elkaar samen om integrale zorg te verwezenlijken. Hierbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsaspecten.

Een wijkgezondheidscentrum draagt zorg voor jouw gezondheid en die van de buurt. Alle inwoners die wonen in het werkingsgebied van een wijkgezondheidscentrum kunnen zich inschrijven.

Een wijkgezondheidscentrum gaat op een open wijze om met sociale, economische, culturele en etnische diversiteit. Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing of ideologische strekking.

Een wijkgezondheidscentrum werkt met het ‘forfaitair betalingssysteem’. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per patiënt aan het wijkgezondheidscentrum. Via dit financieringssysteem willen we onze schouders zetten onder een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

 

Wijkgezondheidscentrum de Central onderschrijft de algemene principes van een wijkgezondheidscentrum

1. Multidisciplinaire samenwerking onder één dak

Een wijkgezondheidscentrum heeft als minimuminvulling een huisarts, een verpleegkundige en een derde discipline die of een bijkomende RIZIV-discipline op de eerste lijn is, of gezondheidspromotie of maatschappelijk werk. Een wijkgezondheidscentrum organiseert op structurele wijze een multidisciplinair overleg.

2. Gemeenschapsgerichte werking

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot het individu en de gemeenschap en participeert actief aan een gezondheidsbeleid in de wijk of het werkingsgebied. In samenwerking met relevante partners neemt het wijkgezondheidscentrum initiatieven om er gezondheidsbehoeften te detecteren en aan te pakken.

3. Territoriale werking

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot een duidelijk afgebakend geografisch werkgebied. Dit kan een wijk of een gemeente zijn. Als enige voorwaarde voor een inschrijving van een patiënt geldt zijn/haar verblijfplaats.

4. Structurele samenwerkingsverbanden

Een wijkgezondheidscentrum werkt actief samen met lokale en regionale (beleids)partners op de domeinen van gezondheid en welzijn. Een wijkgezondheidscentrum streeft naar een structurele samenwerking met de actoren die ertoe bijdragen een gepast antwoord te bieden aan de zorgnood van de patiënten en wijkbewoners.

5. Ziektepreventie en gezondheidsbevordering

Een wijkgezondheidscentrum heeft een aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie gericht op de ingeschreven patiënten, dat zo mogelijk gebaseerd is op evidencebasedmedicine en op een planmatige manier wordt georganiseerd. Daarnaast werkt een wijkgezondheidscentrum aan gezondheidsbevordering bij de eigen patiëntenpopulatie en de lokale gemeenschap, met het oog op het versterken en bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten en wijkbewoners.

6. Integrale zorgverlening

Een wijkgezondheidscentrum besteedt in zijn werking uitdrukkelijk en proactief aandacht aan zowel lichamelijke, psychische als sociale componenten van gezondheid.

7. Toegankelijkheid

Een wijkgezondheidscentrum werkt bij voorkeur met het forfaitaire betalingssysteem of werkt met een andere betalingsregeling waardoor de financiële toegankelijkheid bevorderd wordt. Een wijkgezondheidscentrum ziet toe op een toereikende fysieke toegankelijkheid en staat open voor iedereen, ongeacht zijn/haar culturele, sociale of politieke achtergrond. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan het wegnemen van drempels die de toegankelijkheid van het centrum kunnen verminderen. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan manieren om patiënten en wijkbewoners te betrekken bij zijn werking.

8. Continuïteit

Een wijkgezondheidscentrum biedt een beschikbaarheid van de eigen zorgverstrekkers gedurende minimum 10u per werkdag. Per patiënt wordt een multidisciplinair dossier bijgehouden, samengesteld door de medische, paramedische en maatschappelijke disciplines. 

9. Kwaliteit

Een wijkgezondheidscentrum levert aantoonbare inspanningen om de kwaliteit van de patiëntenzorg en praktijkorganisatie te optimaliseren en te evalueren. 

10. Organisatievorm

Een wijkgezondheidscentrum organiseert zich als niet winstgevende organisatie.  In de Algemene Vergadering is een personeelsvertegenwoordiging die stemgerechtigd is opgenomen. Een vertegenwoordiging van het personeel wordt actief betrokken bij de besluitvorming in de Raad van Bestuur. 

11. Onafhankelijkheid en pluralisme

Een wijkgezondheidscentrum is onafhankelijk, pluralistisch,onverzuild en niet gebonden aan een politieke partij.